به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

اشعار متفرقه

خدایا از تو بیرون نرود پای خیالم
چه برانی چه بخوانی
چه به اوجم برسانی
چه به خاکم بکشانی
نه من آنم که برنجم
نه تو آنی که برانی

وسیع باش و تنها
و سر بزیر و سخت

سپهری

الهی این بنده چه داند که چه می‌باید جست
داننده تویی هر آنچه دانی آن ده

انصاری

آنچه پنهان در میان سینه باشد عشق نیست
عاشقان با رسم رسوایی به میدان میروند.

از خود عالمی بخواه
از عالمی هیچ