به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

جملات آقای حسین دارنده

هیچ انسانی در دنیا تنبل و تن پرورده نیست؛ فقط چون کارش و جایگاهش را دوست ندارد این طور به نظر می رسد.

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو