به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

ارزش قائل شدن برای خود

ارزش قائل شدن برای خود ارزش قائل شدن برای خود : انسان اگر از دید خود ضعیف‌ترین بدبخت‌ترین و حقیر‌ترین انسان روی کره زمین باشد، در واقعیت هم همین می‌شود و همین اتّفاقات را هم در زندگی تجربه خواهد کرد؛ چون از درون لیاقت و شایستگیِ آن را ندارد که به زندگی خوب برسد؛ ولی اگر بیاید […]