به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

احساس گناه

احساس گناه احساس گناه: در قرآن کریم این کتاب بزرگ آمده است اگر هزار بار توبه شکستید باز هم در درگاه خداوند توبه کنید و طلب بخشش کنید چون خداوند شما را خواهد بخشید. احساسی که بعد از توبه و طلب بخشش از خداوند، سراغ انسان می‌آید ناب‌ترین نوع آرامش است جنسی دارد که غیر‌قابل ‌توصیف است و دقیقاً همان چیزی‌ست […]