به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

ضمیر ناخودآگاه چیست؟ ذهن ناهوشیار چیست؟

ضمیر ناخودآگاه چیست؟ ذهن ناهوشیار چیست؟ ضمیر ناخودآگاه چیست؟ ذهن ناهوشیار چیست؟ : کسانی که دنیا را زیر و رو کردند و آرزو داشتند پر از استعدادهای عجیب و غریبی نبودند آن‌ها فقط در یک چیز نابغه بودند؛ یعنی استقامت. بدپیله و سمج بودن و تا آخر مسیر راه را ادامه دادن، نشانۀ ایمان است […]