به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

فواید خصلتهای منفی

https://dl%2540darande.com@dl.darande.com/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/%DA%A9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%20%D8%A7%D9%88%D9%84/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%AE%D8%B5%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C.mp4 .فواید خصلتهای منفی👌👌 همیشه تو زندگی به ما گفتن خصلتهای منفی درونت رو بکش خصلتهای مثل غرور حسادت کینه تنفر اضطراب ترس انتقام🔴 به ما گفتن این خصلتهارو نداشته باش همش به ما میگن درپوش روش بزار👌👌خصلتهای منفی درونی ما گاها بدم نیستن چیزهای مثل حسد کینه انتقام اضطراب ترس غرور اینا بد نیست […]