به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

پذیرش خودچه اثری برزندگی روزمره میگذارد؟

پذیرش خودچه اثری برزندگی روزمره میگذارد؟ پذیرش خود یعنی خودتان را تمام و کمال بپذیرید؛ با تمام ویژگی‌های شخصیتی‌تان و دقیقا همان طور که هستید. افرادی که خودپذیری زیادی دارند، در برابر انتقاد انعطاف‌پذیرترند. آنها می‌دانند باید خودشان را بپذیرند و در عین حال برای بهبود مستمر خود تلاش کنند. در این مقاله، هرآنچه را […]